Termes i condicions d'ús

Els presents Termes i Condicions regulen l'ús del servei del lloc web de Central Bar, s. a. ref : https://www.centralborne.com/ d'ara endavant Central Central Borne amb domicili social en carrer Gaspar Fábregas, 81 3ªplanta (Edifici Il.lumina) 08950 Esplugues de Llobregat,. Inscrita en el registre Mercantil de Barcelona: Tom 2332, Foli 156, Fulla 24225, Arxiu 1722, Secció 2- Registre Sanitari: 40-05874/CAT CIF: 08375735.

L'accés i utilització del lloc web Central Central Borne implica per a l'Usuari de la mateixa la seva expressa conformitat i sense reserves, de tots els Termes i Condicions aquí expressats. Aquests termes poden sofrir modificacions, per això, l'Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels mateixos. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats en el lloc web Central Central Borne al moment que l'Usuari faci ús dels nostres serveis.
L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se pels presents Termes i Condicions, així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

Condicions d'accés i utilització del lloc web:

L'Usuari haurà d'estar donat d'alta com a client, havent-se emplenat el formulari que els nostres comercials li hauran facilitat a aquest efecte. L'Usuari rebrà de Central Central Borne una clau identificativa, així com una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que l'Usuari formalitzi la seva compra online en Central Central Borne.
El registre com a client és gratuït.
L'Usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari que se li assignaran per accedir als serveis. L'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que utilitzi  a aquest efecte la seva contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent o a la pèrdua de les mateixes per l'Usuari. Per prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d'usuari, per favor posi's immediatament en contacte amb nosaltres (atencli@centralborne.com).
Cada client pot tenir diverses adreces de lliurament, i cada adreça de lliurament ira associada a un codi/contrasenya d'entrada en el lloc web.

 

Promocions

Els usuaris que tinguin promocions associades al seu compte, veuran reflectides les mateixes en el còmput final de les seves compres.
L'aplicació de promocions quedés supeditada a un import determinat de compra.
Central Central Borne es reserva el dret de cancel·lar les promocions en el cas que s'hagin esgotat les reserves en els productes oferts.
L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc de Central Central Borne de manera conforme amb la Llei, amb el que es disposa en aquests Termes i Condicions, la moral, els bons costums, l'ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s'obliga a abstenir-se d'utilitzar aquest lloc web amb finalitats o efectes il·lícits.

 

Comandes i condicions

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des de la pàgina d'Internet: https://www.centralborne.com/comandes/ Cada usuari de Central Central Borne es declara amb plena capacitat i manifesta tenir fons suficients per comprar online a la web de Central Central Borne
En pressionar el botó "Finalitzar Comanda", l'usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.
Les dades registrades per Central Central Borne constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Central Central Bornee.com i els usuaris.
Totes les comandes enviades per Central Central Borne han de ser revisats pel client al mateix moment del lliurament i en cas d'alguna anomalia està ha de reflectir-se en la còpia de l'albarà de lliurament que es portarà el transportista, per al seu posterior abonament o  re-enviament. De la mateixa manera, Central Central Borne li podrà carregar un import equivalent a l'excés del producte que, per circumstàncies pròpies de la preparació de les comandes pogués ocórrer.
Els costos d'enviament són gratuïts a partir de 180€ de compra, encara que pot haver-hi condicionants pactats.
Central Central Borne es reserva el dret a modificar els seus preus a qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor al moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte).
Central Central Borne es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

 

Disponibilitat

Central Central Borne farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris en la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari serà informat per correu electrònic des de la nostra central de Televenda (Atenció al Client). Segons l'horari en què es rebi la incidència per part del nostre operador logístic, se li informarà al client i se li donarà a triar entre o bé cancel·lar la totalitat de la comanda, o bé de la modificar-ho.

 

Lliurament

Central Central Borne farà tot el possible per lliurar dintre del termini i en la forma escaient especificats durant el procés de compra. El dia de lliurament ho podrà escollir el client, entre les diferents opcions que li mostrarà el nostre sistema.
El lloc de lliurament de les comandes serà el que el client hagi especificat en la comanda o, segons hagi informat al moment de donar-se d'alta com a client.
És important que el client ens informi del seu telèfon, email i persona de contacte, per poder posar-nos en contacte per qualsevol incidència durant el transport dels enviaments.
Els preus visualitzats pels clients són els que es corresponen amb el seu compte segons el contractat. Efectuem lliuraments fora de Catalunya, així com a les Illes Balears, Ceuta, Melilla i Illes Canàries. S'informa que en els casos en què alguna comanda impliqui un pas duaner, el cost del mateix, així com els impostos associats seran a càrrec del client.
Cada comanda es considera efectuat a partir de la posada a la disposició del producte per part del transportista al client en el lloc concertat, així com per la signatura de l'albarà de lliurament.
Les reclamacions han d'anar dirigides a Central Central Borne per correu electrònic a atencli@centralborne.com. En cas que l'enviament arribi en mal estat o crea que pot estar danyat en el seu contingut, és important que ho faci constar en l'albarà del transportista al moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per email a l'adreça atencli@centralborne.com o ben trucant al telèfon: 93.335.95.45 .Central Central Borne reemborsarà l'import d'aquells productes afectats per la incidència esdevinguda durant el procés de transport per pèrdua o trencament.

 

Devolució

Volem oferir el millor servei, la màxima qualitat i els preus més competitius. Per això dediquem tant temps i esforç a seleccionar els millors productes. Solament treballem amb els quals ens ofereixen les màximes garanties. A tots els nostres proveïdors se'ls exigeix la màxima qualitat, així com Registre Sanitari.
No s'admeten devolucions de productes peribles, denominats Servei integral en dia diferent al del lliurament.
Les despeses de recollida són a càrrec de Central Central Borne, sempre que l'error o producte defectuós sigui responsabilitat nostra.
En el cas que Central Central Borne es desplaci per realitzar un lliurament i el client no es trobi en el lloc concertat, s'intentarà per tots els mitjans que aquest lliurament es realitzi en les 24 hores posteriors.
Central Central Borne solament acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
El producte no pot estar caducat, si aquest es va lliurar amb la data correcta de caducitat.

 

Responsabilitat de Central Bar s. a.

Central Bar s.a. no és responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències, força major, vaga total o parcial de mitjans de transport i/o comunicacions i catàstrofes naturals de força major, això sense perjudici de la devolució al client de l'import de la compra que efectivament hagi satisfet.
Els presents Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola.
En cas de litigi, l'usuari es dirigirà en primera instància a Central Bar s. a. (Central Central Borne) per intentar arribar a una solució amistosa.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Central Bar, s. a.
L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Central Central Borne pugui sofrir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès pels presents Termes i Condicions.

 

Modificació de les condicions generals de venda

Central Borne es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina Central Borne.
Els usuaris de Central Borne que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar-ho i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis de Central Borne.
Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sol a aquesta disposició o a la part de la mateixa, subsistint les condicions generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts mostrats, així com la nostra marca Central Borne són propietat exclusiva de Central Bar, s. a.